bitch 吃饭 子曰

我 09-08-16 15:57

这个时代啊bitch才有饭吃,不bitch点行嘛

田野 08-16 17:26
子贡问政。子曰:足食,足兵,民信之矣。子贡曰:必不得已而去,于斯三者何先? 曰:去兵。子贡曰:必不得已而去,于斯二者何先? 曰:去食,自古皆有死,民无信不立。

【译文】

子 贡问怎样治理国家。孔子说,“粮食充足,军备充足,老百姓信任统治者。”子贡说:“如果不得不去掉一项,那 么在三项中先去掉哪一项呢?”孔子说:“去掉军备。”子贡说:“如果不得不再去掉一项,那么这两项中去掉哪一项呢?”孔子说:“去掉粮食。自古以来人总是 要死的,如果老百姓对统治者不信任,那么国家就不能存在了。”

话说现在和老祖宗对我们教导的时代已经完全不一样了,甚至是恰好相反。

我始终坚信着什么,有人劝我说不要非得撞到南墙了才回头。

可是,我认为既然子能曰一些话,然后都好几千年了,仍然会有人接着曰同样的话,那么我就认为子说的是对的。

Thank, man!

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / 更改 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / 更改 )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / 更改 )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / 更改 )

Connecting to %s